Färdighetsträning

I all form av DBT ingår färdighetsträning. Den har som funktion att öka och stärka patientens färdigheter och förmågor. I s.k. ”standard-DBT” sker färdighetsträningen vanligtvis i grupp.

 

Litteratur som hör till färdighetsträningen:

  • Manual för färdighetstränare: Linehan, M. (2015). DBT skills training manual (Second edition). New York: Guilford Press.
  • Patientmaterial: Linehan, M. (2016). Dialektisk beteendeterapi: arbetsblad för färdighetsträning (2. Utg) Stockholm: Natur & Kultur.

BUP:s DBT-team använder en anpassad arbetsbok för att passa den yngre patientgruppen bättre.

 

Färdighetsträningen innehåller följande fyra moduler:

  • Medveten närvaro
  • Känsloreglering
  • Relationsfärdigheter
  • Att stå ut när det är svårt

o   Medveten närvaro (mindfulness på engelska) handlar om att avsiktligt rikta sin uppmärksamhet till det som pågår i nuet, och att göra detta på ett nyfiket, öppet, accepterande och icke-dömande sätt. Färdigheter för medveten närvaro är centrala i DBT. Dessa färdigheter är de första man får lära sig i färdighetsträningen och de repeteras mellan varje modul. De grundläggande färdigheterna för medveten närvaro är:

– Inre visshet (wise mind)

– VAD-färdigheter: Observera, Beskriva, Delta

– HUR-färdigheter: Icke-värderande, Göra en sak i taget, Handla effektivt.

För den särskilt intresserade finns även andra perspektiv på medveten närvaro i manualen och arbetsboken.

 o  Känsloreglering: DBT är utvecklat för personer som har genomgripande problem med känsloregleringen och därmed ingår färdigheter för att reglera känslor som en självklar del i behandlingen. Känslor involverar hela kroppen och till sin natur är de funktionella – de ger information om situationen, förbereder/motiverar till handling och med våra känslouttryck kommunicerar vi och påverkar även andra. En person som har problem med känsloregleringen upplever ofta instabila och intensiva smärtsamma känslor, och destruktiva beteenden är ofta ett sätt att försöka handskas med de plågsamma känslorna. I den här modulen får man lära sig färdigheter för att förstå och sätta namn på sina känslor; att minska förekomsten av oönskade känslor; att minska den känslomässiga sårbarheten, samt att minska det känslomässiga lidandet.

o   Relationsfärdigheter hjälper en person att bygga upp nya relationer, stärka ens nuvarande relationer, hantera konfliktsituationer samt att utveckla en god relation till sig själv. Personer som går i DBT har generellt sett ofta goda mellanmänskliga färdigheter. Problemen uppstår när färdigheterna ska tillämpas i specifika situationer som exempelvis triggar starka känslor eller väcker negativa tankar om sig själv eller andra. I den här modulen får man bl.a. lära sig att:

–  Att be om det du vill ha och behöver i en relationssituation samt säga nej till det du inte vill (akronym på engelska: DEAR MAN).

–  Att bevara och förbättra relationer (akronym på engelska: GIVE).

–  Att behålla och förbättra din självrespekt (akronym på engelska: FAST).

Det finns även andra relationsfärdigheter som bl.a. handlar om att avsluta destruktiva relationer och att ”välja den gyllene medelvägen” där ett dialektiskt förhållningssätt och validering ingår.

Att stå ut när det är svårt: Genomgripande svårigheter med känsloregleringen inbegriper även destruktiva och impulsiva beteenden. Dessa beteenden fungerar antingen som ett sätt att reglera plågsamma känslor eller så är de en naturlig konsekvens av dysreglerade känslor. Det är därför viktigt att man får lära sig färdigheter för att kunna stoppa impulsivt beteende I den här modulen ingår två kategorier av färdigheter:

– Krisfärdigheter för att kunna stå ut med smärtsamma händelser, impulser och känslor när man inte kan förbättra situationen med detsamma. Målet är att inte förvärra situationen.

– Färdigheter i att acceptera att det är som det är och minska lidande.