Utbildning i DBT

Text: Elizabeth Malmquist, PsykologEM.

DBT är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och har i mångt och mycket (dock inte enbart) samma grund i framför allt inlärningsteori. Det innebär att ju mer KBT-utbildning man har som grund, desto bättre går det att lära sig DBT.

Det finns flera olika sätt att utbilda sig för att arbeta med Dialektisk beteendeterapi (DBT), det finns dock inga formella, tvingande krav på att ha en viss utbildning.

Det vanligaste i är dock att man har gått någon intensivutbildning och sedan fortbildar sig med olika kortare workshops.

I och med att DBT inbegriper ett konsultationsteam får man mycket hjälp av sina team-medlemmar och kan utvecklas på det viset.

Team

Till att börja med är en viktig förutsättning för att lära sig DBT att man arbetar i ett DBT team och att man kan delta på konsultationsmötena.

Vidare brukar det vara bra att börja vara med och leda färdighetsträningsgrupper för att få en god förståelse för de färdigheter som ligger till grund för DBT.

Litteratur

Marsha Linehans grundbok i DBT från 1993 är ”ett måste” att läsa eller i alla fall ha som referensbok. Där står allt om terapins grunder och hur man skall genomföra olika interventioner och tekniker. Den är dock relativt omfattande och svårgenomtränglig, men det finns enklare böcker på svenska som man kan man börja läsa, se lästipsen.

Den nya färdighetsträningsmanualen av Marsha Linehan från 2014, är också en riktig guldgruva av information och hjälp för att förstå och genomföra behandlingen. Den finns än så länge bara på engelska, men en svensk översättning är antagligen på väg.

Lästips

  • Linehan, M. M. (1993b) Dialektisk beteendeterapi, Färdighetsträningsmanual. Stockholm: Natur och Kultur
  • Nilsonne Å & Kåver A (2002). Emotionellt instabil personlighetsstörning. Stockholm: Natur & Kultur
  • Linehan, M. M. (1993a) Cognitive Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. New York: Guilford Press
  • Linehan, M.M. (2014). DBT skills training manual, second edition. New York: Guilford Press
  • Fruzzetti, A. (2006). The High-Conflict Couple: A Dialectical Behavior Therapy Guide to Finding Peace, Intimacy, and Validation. New Harbinerg Publications
  • Koerner, K. (2012). Doing Dialectical Behavior Therapy: A Practical Guide (Guides to Individualized Evidence-Based Treatment)

Utbildningar

Det finns flera olika utbildningar för att lära sig grunderna i DBT.

Intensivutbildningar

Den s.k intensivutbildningen, har varit under väldigt många år varit det vanligaste sättet att utbilda sig i DBT. Gemensamt för samtliga intensivutbildningar är att de löper över ett år och omfattar 10 utbildningsdagar och ganska omfattande arbetsuppgifter som innebär träning i att utföra DBT som man sen får feedback och hjälp med.

I USA finns återkommande intensiveutbildningar med olika lärare. För att veta mer, besök BTechs hemsida behavioraltech.org

I Sverige går en liknande utbildning en gång/år (sedan 2001) i Värnamo. Information om intensivutbildningen i Värnamo finns på psykologem.se

Andra intensivutbildningar har också arrangerats i Umeå, Stockholm och Göteborg med olika lärare. Sådana utbildningar annonseras bl.a på DBT-Sveriges hemsida.

Karolinska Institutet ger en DBT-utbildning som uppdragsutbildning som ger 15 högskolepoäng och är godkänd för två specialistkurser för psykologer. 

Grundutbildningar och workshops

Det ges grundutbildningar i DBT, framför allt för personal runt DBT-team som arbetar i slutenvård eller liknande och som samarbetar med DBT-team och vill ha mer kunskap för att kunna hjälpa patienter på ett bättre sätt. Dessa annonseras på DBT-Sveriges hemsida.

Varje år ges det återkommande kurser i bl a färdighetsträning, team-fungerande, KBT för personer som jobbar med DBT och avancerade workshops med olika fokus t.ex fas 2 arbete, PTSD-behandling inom DBT, DBT för ungdomar, familjearbete i DBT etc. 

DBT-Sverige har också årligen återkommande fördjupningsdagar i samband med årsmötet.