Stadgar

STADGAR för den ideella föreningen DBT Sverige

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet med särskild målsättning att verka för att utveckla och stärka Dialektisk beteendeterapi (DBT).

– Att verka för enhetlighet och kvalitet i DBT-utbildningar. 

– Att verka för kvalitet och information för personer som genomför forskning kring DBT och närliggande områden.

– Att verka för kvalitet och kompetensutveckling av DBT i Sverige samt samverka med andra skandinaviska och europeiska DBT-föreningar.

– Att verka för och genomföra rekommendationer av DBT-team och DBT-terapeuter i Sverige samt att verka för kvalitetssäkring av DBT.

– Att informera om nyheter inom DBT-området. 

– Att underlätta för nätverksbildande inom DBT-området.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsåret inleds i och med att årsmötet har genomförts och löper till nästföljande årsmöte. Räkenskapsåret löper juli-juni.

6 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring

För förändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges

Föreningens tillgångar skall ges till föreningen Läkare utan gränser.
Den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras som brukligt är när upplösning av föreningen sker.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Föreningen är öppen för alla fysiska personer och organisationer med intresse för DBT. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Medlemskapet börjar gälla samma dag som inbetalning registreras och är giltig ett år framåt. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Stadgan lämnar öppet för att tillåta stödmedlemskap om årsmötet så beslutar.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte erlägger ny medlemsavgift senast ett år efter tidigare erlagd medlemsavgift anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift för nästkommande år senast ett år efter senast registrerade inbetalning samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av oktober månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras på föreningens hemsida och/eller genom mejl. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Fysiska personer som har betalt medlemsavgift under mötesåret har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Organisations- och stödmedlemmar har inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning.

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötets stadgeenligt utlysande.
Fastställande av föredragningslista.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens balans- och resultaträkning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Val av föreningens ordförande för en tid av 2 år;
halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
1 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett år.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, som sinsemellan kan välja den som är sammankallande.
Rapport från arbetsgrupper.
Övriga frågor. (Fungerar som information men inga beslut får tas under övriga frågor)
(Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.)

21 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en 2/3 del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid via föreningens hemsida och/eller mejl. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av 3 ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när valberedningen så bestämmer. Valberedningen skall senast före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut samt om de vill kandidera för nästa mandattid. På årsmötet ska valberedningen meddela förslag till respektive post.

REVISORER

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter. Styrelsen kan utse inom sig

sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

25 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §, och
 • förbereda årsmöte.

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Ärenden kan avgöras genom skriftlig omröstning, eller genom användande av annan media såsom telefoni, datoranvändning. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet om så begärs.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Föreningen bildades 2012-01-16 med namnet DBT Scandinavia. Stadgarna antogs av årsmöte den 2012-01-16. Stadgarna reviderades vid årsmöte 2018-09-26 i samband med namnbyte från DBT Scandinavia till DBT Sverige.