Kvalitetssäkring

DBT-Sveriges hållning i certifieringsfrågan är:

För att få certifiering som DBT-terapeut så måste man genomgå den certifieringsprocess som DBT – Linehan Board of certification ger. Information finns på dbt-lbc.org

Kvalitetssäkring av DBT-team

Styrelsen har tagit fram ett dokument för att bedöma om svenska team uppfyller kriterier för ett “fullt” DBT-program. Med detta avses att alla funktioner i DBT finns representerade, såsom individuell terapi för hjälp med motivation och implementering av färdigheter, färdighetsträning, stöd för generalisering samt krishantering och teamkonsultation.

Detta har vi gjort för att underlätta för patienter, anhöriga och beställare av vård. Man kan som vårdgivare, om man fyller dessa kriterier, få sitt team, sin mottagning eller sitt behandlingshem uppsatt på DBT Sveriges webbsida som ett DBT-team som ger kvalificerad DBT.

För adherencebedömning av enskilda terapeuter gäller följande:

Efter många års arbete med att träna samskattning och att samskatta erfarna DBT-terapeuter med hjälp av Fruzzetti and Worralls ”DBT Therapist Rating and Feedback Form” finns nu ett antal personer i Sverige som kan erbjuda team och terapeuter att få sina terapi-filmer skattade för adherence. Här finns en lista på vilka dessa personer är och kontaktuppgifter till dem. Var och en som vill få filmer skattade får själv ta kontakt med en sådan person och göra upp om villkoren för skattningen.

För att skattas som adherent med DBT-metoden krävs att tre filmer i rad har skickats in och att minst två av dem skattas som adherenta.

Nytt sedan 2021 är att Melanie Harned, Sara Schimdt och Kathryn Korslund har utvecklat en ny skala för adherenceskattning, DBT AC-I. Det är en kort och pragmatisk skala i syfte att underlätta implementering och spridning av DBT med god kvalitet. På deras hemsida, som ni hittar här, finns filmer som även går att använda för träning av adherenceskattning oavsett vilken skala som används.

Handledning av DBT-team

För att konsultationsteam ska fungera på bästa sätt kan de ibland behöva handledning av någon som inte tillhör det egna teamet, så kallad extern handledning. Detta kan ske antingen som en punktinsats, under en viss period eller återkommande över tid. DBT Sverige har tagit fram rekommendationer som är tänkta att användas som vägledning för DBT-team som funderar över att ta in extern handledare. Dessa hittar du här.

Söker ditt team en extern handledare? Som medlem i DBT Sverige kan du efterfråga detta på vår gemensamma maillista.