DBT i heldygnsvård och behandlingshem

Det är inte ovanligt att personer med Borderline personlighetssyndrom (BPD)/Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) har andra samtidiga kliniska syndrom såsom förstämningssyndrom, ätstörningar eller post-traumatiskt stressyndrom, och ibland även andra personlighetssyndrom. Sammantaget kan dessa svårigheter påverka individens funktionsnivå i så stor utsträckning att ett självständigt liv inte längre är möjligt, och då kan det ibland vara viktigt att få möjlighet till att vara en tid i en miljö som kan erbjuda mer skydd och vård än vad som kan ges av öppenvårdsmottagningar.

Inom vissa regioner finns det avdelningar som är specialiserade för att erbjuda vård till människor med självskador och/eller BPD. På andra platser kan det finnas en möjlighet till att få tillbringa en viss tid på ett behandlingshem. Vissa kliniker erbjuder också en intensiv öppenvård eller dagsjukvård där man får insatser dagligen under en period.

Oavsett vilket behandlingsform som erbjuds är det viktigt att behandlingen som erbjuds är strukturerad och evidensbaserad behandling med syfte att komma tillbaka till ett självständigt liv så snart som möjlig. Som Linehan (1993) påpekade, är en lång ostrukturerad slutenvård för BPD, utan en tydlig behandlingsplan eller struktur, ofta skadligt för denna patientgrupp.

DBT-program på avdelningar i Tyskland har de bästa resultaten avseendes effektivitet, säkerheten och genomförbarheten av behandling för BPD. Även i Sverige finns det regioner som nu bygger upp en verksamhet som erbjuder en mer intensiv behandlingsinsats inom ramen för heldygnsvården, inte sällan är dessa verksamheten mer eller mindre DBT-baserade.