Radikalt öppen Dialektisk beteendeterapi (RO DBT)

Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi (RO-DBT)

Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi (RO-DBT) är en ny transdiagnostisk behandling utvecklad av professor Thomas Lynch. RO-DBT riktar sig till personer med psykisk ohälsa som är relaterad till stark rigiditet, ensamhet och ett överdrivet behov av självkontroll. Behandlingen stödjer sig mot 20 år av klinisk forskning och är inte diagnosspecifik. Metoden har dock visat sig hjälpsam vid bland annat anorexia nervosa, kronisk depression och personlighetssyndrom av tvångsmässig och fobisk form.

RO-DBT bygger på DBT och använder sig av liknande beteendeprinciper, men lägger istället fokus på ökad öppenhet, flexibilitet och social gemenskap. Behandlingsmetoden har fått mer uppmärksamhet de senaste åren och den verkar effektiv för att behandla individer som känner igen sig i ohjälpsam och överdriven självkontroll som en del av sin problematik. Personer med ohjälpsam och överdriven självkontroll känner ofta igen sig i flera av följande områden:

1. Låg mottaglighet och öppenhet, undviker feedback och nya situationer.
2. Brist på flexibilitet, tvångsmässig strävan efter struktur och ordning, rigida beteenden.
3. Bristande emotionell medvetenhet och uttryck, inhiberade eller ogenuina uttryck.
4. Bristande social närhet och intimitet, avståndstagande och distanserade relationer.

I samhället ses ofta ”kontroll” som något eftersträvansvärt, men det kan bli för mycket av det goda. En överkontrollerad personlighetsstil kännetecknas av stark rigiditet och ett överdrivet kontrollbehov, svårigheter att uttrycka genuina känslor och utveckla varma relationer samt svårigheter att visa ett flexibelt och anpassningsbart beteende. Ständiga jämförelser med andra utlöser negativa känslor, samtidigt som självkritik och perfektionism liksom avundsjuka, bitterhet och ensamhet blir till problem. Kontrasten till detta skulle vara en impulsiv och underkontrollerad personlighetsstil som ofta återfinns hos patienter med t.ex Emotionell instabilitet och Borderline personlighetssyndrom (BPS). Standardformen av DBT, som utvecklades av Prof. M. Linehan, har visat sig vara en effektiv behandling av BPS.

Information om RO-DBT
RO-DBT integrerar, liksom standard DBT, många terapeutiska och teoretiska riktningar: Inlärningsteori, kognitiv terapi, dialektisk filosofi och zenbuddhistisk filosofi. I RO-DBT tillkommer dessutom den meditativa traditionen som kallas för sufism. Hittills har RO-DBT huvudsakligen använts för patienter med kronisk depression, anorexia nervosa, autismspektrumproblematik samt personlighetssyndrom inom kluster C så som ängslig, osjälvständig och tvångsmässig.

 

Forum och material för RO-DBT

Det finns en manual på engelska som kom ut 2018. Det finns också översättningarna av terapeutinstruktioner för RO-DBTs färdighetsträning samt introduktion på svenska med material även för individualterapin, liksom RO-DBT arbetsmaterial för färdighetsträningen – utgiven av Natur och Kultur.
https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/ro-dbt-arbetsmaterial/
https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/ro-dbt-terapeutinstruktioner/

Kurser i RO-DBT ges både online och onsite via https://www.radicallyopen.net/training/introductory-training/
I Sverige ges ibland kurser via https://wisemind.se/

I Sverige finns också en intresseorganisation (arbetsgrupp för RO-DBT) som ligger under DBT Sverige. För mer information, kontakta Martina Isaksson på psykologi@martinaisaksson.se